Monthly: October 2016

ไปแช่แข็งไข่กันก่อนดีไหม เผื่ออีกหน่อยอยากมีลูก

การเก็บรักษาไข่ด้วยวิธีการแช่แข็ง (Oocyte cryopreservation) เป็นกระบวนการหรือเทคโนโลยีที่เริ่มมีคนให้ความสนใจมากขึ้น แต่เดิมการเก็บรักษาไข่ด้วยวิธีแช่แข็ง ทำในคนไข้ที่มีจำานวนไข่มากหลังการกระตุ้นไข่จากการทำเด็กหลอดแก้ว หรือแช่แข็งไข่ที่ได้รับการบริจาค แต่เนื่องจากปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคนิคในการแช่แข็งให้ดีขึ้น ทำให้อัตราความสำาเร็จหลังการละลายไข่จนสามารถปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนและตั้งครรภ์เพิ่มสูงขึ้นไม่ต่างจากการ ใช้ไข่ที่ไม่ได้ผ่านการแช่แข็ง จึงนิยมการเก็บรักษาไข่ด้วยวิธีแช่แข็งเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สองบริษัทยักษ์ใหญ่ได้แก่ บริษัท Facebook และ Googleได้ส่งเสริมให้พนักงานเก็บรักษาไข่ด้วยวิธีแช่แข็ง เพื่อให้พนักงานไม่ต้องกังวลเรื่องการรีบมีบุตร ทำาให้สามารถทุ่มเทให้กับการทำงานได้มาก ยิ่งทำให้การเก็บรักษาไข่ด้วยวิธีการแช่แข็งได้รับความนิยมเพิ่มมากยิ่งขึ้น ใครที่ควรเก็บรักษาไข่ด้วยวิธีการแช่แข็ง 1. ผู้หญิงที่อายุ 35 ปีหรือมากกว่า ที่ยังไม่พร้อมจะมีบุตรขณะนี้ 2. ผู้ที่บริจาคไข่ที่จำเป็นต้องเก็บรักษาไข่ด้วยวิธีการแช่แข็งก่อนนำไปใช้ 3. ผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดรังไข่ เนื่องจากมีซีสต์หรือเนื้องอก เช่น Chocolate cyst 4. ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับยาเคมีบำบัดหรือฉายแสงที่มีผลทำาให้การทำงานของรังไข่ลดลง 5.…

Read more

Copyright 2015. NAWABUTR SIAM. All Rights Reserved.