Slide background

คลินิกรักษาเพื่อการมีบุตร

คลินิกนวบุตร สยาม

โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านรักษาการมีบุตรยาก
อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น19 (อาคารศูนย์หนังสือจุฬาฯ ภายในสยามสแควร์)

โทร 02-252-5226-9

Slide background
คลินิกนวบุตร สยาม

นวบุตรสยามคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวช

เปิดทำการทุกวัน 9.00-20.00 น.
โทร 02-252-5226-9

Nawabutr Siam

โทร 02-252-5226-9

การเก็บรักษาไข่ ตัวอ่อนและเชื้ออสุจิ โดยวิธีการแช่แข็ง

การเก็บรักษาไข่ ตัวอ่อนและเชื้ออสุจิ โดยวิธีการแช่แข็ง (Oocyte / Embryo / Sperm cryopreservation)


การเก็บรักษาไข่ด้วยวิธีการแช่แข็ง (Oocyte cryopreservation) เป็นกระบวนการหรือ เทคโนโลยีที่ได้ยินกันบ่อยและเริ่มมีคนให้ความสนใจมากขึ้น แต่เดิมการเก็บรักษาไข่ด้วยวิธีแช่แข็ง ทำในคนไข้ที่มีจำนวนไข่มากหลังการกระตุ้นไข่จากการทำเด็กหลอดแก้ว หรือ แช่แข็งไข่ที่ได้รับการ บริจาค แต่เนื่องจากปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคนิคในการแช่แข็งให้ดีขึ้น ทำให้อัตราความสำเร็จหลัง การละลายไข่จนสามารถปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนและตั้งครรภ์สูงขึ้นไม่ต่างจากการใช้ไข่ที่ไม่ได้ผ่านการแช่ แข็ง จึงได้มีการเก็บรักษาไข่ด้วยวิธีแช่แข็งเพิ่มมากขึ้น

 

การเก็บรักษาตัวอ่อนด้วยวิธีการแช่แข็ง (Embryo cryopreservation)  การรักษาด้วยเทคนิคช่วยการเจริญพันธุ์มักต้องมีการขั้นตอนการกระตุ้นไข่ ยังผลให้มีตัวอ่อนเกิดขึ้นจำนวนมาก ประมาณกันว่า 50-60% ของรอบเดือนที่กระตุ้นไข่เพื่อทำเด็กหลอดแก้ว อาจมีตัวอ่อนที่คุณภาพดีเหลือจากการย้ายตัวอ่อนกลับเข้าในโพรงมดลูก เราสามารถเก็บรักษาตัวอ่อนเหล่านี้ไว้ได้โดยวิธีการแช่แข็ง เพื่อใช้สำหรับการย้ายตัวอ่อนในรอบต่อไป ซึ่งการแช่แข็งตัวอ่อนนี้ ก็ยังมีประโยชน์ในรายที่มีการกระตุ้นได้ไข่มากเกินไป เสี่ยงต่อการเกิดภาวะ Ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) และในรายที่มีปัจจัยอื่นขัดขวางการฝังตัว เช่นมีปัญหาเลือดออก มีติ่งเนื้องอกหรือของเหลวคั่งในโพรงมดลูก ควรทำการรักษาปัญหาเหล่านั้นก่อน แล้วจึงค่อยทำการย้ายตัวอ่อนในรอบถัดไป

 

การเก็บรักษาเชื้ออสุจิ ด้วยวิธีการแช่แข็ง (Sperm cryopreservation) ในการแช่แข็งปัจจัยที่บอกถึงโอกาสที่เซลล์จะสามารถทนต่อการแช่แข็งขึ้นอยู่กับขนาด รูปร่าง และน้ำในเซลล์ permeability ของผนังเซลล์ อสุจิเป็นเซลล์ขนาดเล็ก ปริมาณของcytoplasm น้อย โอกาสที่จะถูกกระทบจากการแช่แข็งจึงมีน้อยกว่าเซลล์ตัวอ่อน หรือเซลล์ไข่ ดังนั้นการแช่แข็งตัวอ่อนจึงมีวิธีที่แตกต่างและไม่ยุ่งยากเท่าการแช่แข็งตัวอ่อน ซึ่งทางคลินิกเราใช้วิธีการแช่แข็งอสุจิโดยการลดอุณหภูมิลงช้าๆด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Slow freezing) ซึ่งเป็นวิธีที่มีความแม่นยำสูง

 


 

Comments are closed.

Copyright 2015. NAWABUTR SIAM. All Rights Reserved.